حریم خصوصی

ترافِکس از کوکی ها برای ذخیره اطلاعات استفاده می کند. اینها حاوی هیچ یک از اطلاعاتی نیست که وارد کرده اید. آنها فقط برای بهبود لذت مشاهده و مرور شما هستند.

آدرس ایمیل برای ارسال اعلان های مهم مربوط به حساب شما ، تأیید جزئیات ثبت نام و رمز عبور شما (و در صورت فراموش کردن رمز عبور فعلی خود برای ارسال رمزهای عبور جدید) استفاده می شود.

در صورت نیاز ترافِکس به پیگیری و احقاق حقوق خود و کاربران خود بدلیل عدم اجرا و پایبندی به تعهدات و قوانین ، توسط هر یک از کاربران ، می تواند از اطلاعات ثبت شده کاربر متخلف به تشخیص خود ، استفاده نموده و یا در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد.با استفاده از ترافِکس شما با سیاست حفظ حریم خصوصی ترافِکس موافقت می کنید.